Hidrokostiumas HYBRID Skiff
ZHIK hidorkostiumas Hybrid SKIFF vyr./mot